Over de Vereniging Oud Oegstgeest

Over VOO

De Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) is in 1987 opgericht, uit onvrede over de sloop van het historische pand ‘Curium’. Eén van de eerste acties van de VOO was het aanbieden van een monumentenlijst, de zgn. Paarse Nota, aan het College van B&W. In deze lijst worden waardevolle, karakteristieke en gezichtsbepalende gebouwen beschreven.

De VOO zet zich ook in voor behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit in Oegstgeest. Ons dorp is karakteristiek en moet dat ook blijven. Daarom voelt de VOO zich ook betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in het dorp op het gebied van ruimtelijke ordening.

Onze missie

Behoud van het ‘oude’ en eigentijdse ontwikkelingen hoeven zeker niet haaks op elkaar te staan. Een levend dorp is dynamisch en nieuwe gebouwen en wijken kunnen een prima aanvulling zijn op het bestaande. Maar oud en nieuw moeten wel bewust met elkaar in verbinding worden gebracht, op basis van een duidelijke visie van het gemeentebestuur. De ervaring leert dat het ook in Oegstgeest nodig is om daar aandacht voor te blijven vragen. De VOO telt meer dan zevenhonderd leden. Een groot deel van de leden is actief. Zij zetten zich vrijwillig in. Deze mensen ervaren dat het heel stimulerend is om bewust met je omgeving bezig te zijn en daar met anderen over in contact te komen.

De ANBI status

In februari 2018 is aan de VOO de ANBI-status verleend, en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. De door de VOO ontvangen status is die van Culturele ANBI.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is van praktisch belang, omdat bij het ontvangen van schenkingen de VOO nu is vrijgesteld van het betalen van schenkingsrecht.

Een culturele ANBI heeft meer faciliteiten dan een gewone ANBI. Op de site van de belastingdienst staat de volgende tekst daarover:

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? :Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (einde tekst van de belastingdienst)

Vanwege de ANBI aanvraag heeft het bestuur het bestaande beloningsbeleid nu expliciet onder woorden gebracht:
De Vereniging Oud Oegstgeest wordt bestuurd door vrijwilligers. Ook de andere taken worden door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de werkzaamheden voor de vereniging ontvangen betrokkenen geen beloning, noch een vrijwilligersvergoeding.

Het RSIN nummer van de VOO is 803968772

Bijlagen

Ten behoeve van de aanvraag van de ANBI-status heeft de vereniging hier een beleidsplan gepubliceerd.
download