Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 47a

oktober 2009

Zaterdag 12 september 2009, Open Monumentendag in Oegstgeest Open Monumentendag heeft dit jaar als motto: “Oegstgeest op de kaart gezet” Onze aandacht focust zich op een aantal monumenten die al zichtbaar waren op diverse oude kaarten van Oegstgeest en die nu nog bestaan. In de raadzaal zal door Carla de Glopper een tentoonstelling worden ingericht van geografische kaarten en plattegronden, prentbriefkaarten, luchtfoto’s, persoonskaarten, woningkaarten, etc. Het gemeentehuis van Oegstgeest (11-17 uur), kasteel Endegeest (10-17 uur) en kasteel Oud-Poelgeest (10-16 uur) zijn de hele dag te bezichtigen en er worden regelmatig rondleidingen gegeven. Het is heel bijzonder dat er dit keer ook enkele particuliere woningen zullen zijn opengesteld: het Oude Raadhuis (12-16 uur, Wijttenbachweg 27, 29) en De Grunerie (12-16 uur, Van Cuycklaan 16). Ook de kapel van het vroegere Huize Duinzicht (Rhijngeesterstraatweg 40) is open tussen 12 en 16 uur. In het Bos van Wijckersloot (bij Rhijngeesterstraatweg 38) wordt elk heel uur (12, 13, 14, 15 uur) een rondleiding gegeven. De Oudenhofmolen en molen ’t Poeltje zijn de hele dag doorlopend te bezichtigen, de molenaars kunnen er alles over vertellen. Wethouder Arjan de Kok zal om 11.00 uur officieel Monumentendag 2009 in het gemeentehuis openen. Aansluitend (11-11.15 uur) zal Freek Lugt een lezing houden over “De oudste kaart van Oegstgeest”. Deze lezing wordt om 14.00 uur herhaald. De Oegstgeester Courant komt met een speciale monumentendaguitgave. De bekende, uitgebreide, gratis programmaboekjes zijn na 4 september te verkrijgen in het gemeentehuis, in de bibliotheek en bij de boekhandels. Daarin staat het gehele programma voor Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest vermeld. In Leiden duurt Open Monumentendag het gehele weekend. Op onderstaande websites vindt u alle informatie over Open Monumentendag: www.leiden.nl/openmonumentendagen www.openmonumentendag.nl www.oegstgeest.nl

Restauratie of misleiding: lezing door architect Bob van Beek, 7 oktober 2009 Architect Bob van Beek, van GVB architecten BV in Warmond, houdt op woensdag 7 oktober een lezing voor K&O Oegstgeest, in samenwerking met de Vereniging Oud Oegstgeest en met Radius SWOO. In de 19e eeuw werd een serieus begin gemaakt met het restaureren van architectonisch erfgoed. Dit wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Het lijkt gerechtvaardigd te veronderstellen dat het restaureren van gebouwen volgens vaststaande regels verloopt. Niets blijkt minder waar. De wijze waarop restauraties worden aangepakt blijkt zeer sterk aan veranderende inzichten onderhevig. Daarover gaat de lezing van Bob van Beek. Aan de hand van afbeeldingen zal een beeld geschetst worden van deze, sinds de 19e eeuw, steeds wijzigende inzichten. Uiteindelijk zal stil gestaan worden bij voorbeelden uit Van Beeks eigen praktijk en uit de regio. Plaats: Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest Tijd: 20.15 uur Toegangskaarten kunt u kopen of reserveren bij K&O Oegstgeest (tel. 071-523 7165, ’s ochtends) of per e-mail ko.oegstgeest@12move.nl; bij de Openbare Bibliotheek Oegstgeest (14.00-20.00 uur); bij Radius SWOO, of op de avond zelf aan de zaal vanaf 19.30 uur. Prijs: € 6,50; voor jongeren en 65+ € 5,50 Reserveren wordt aanbevolen.

Het 700e lid van de Vereniging Oud Oegstgeest heeft zich in juli j.l. aangemeld. Binnenkort zal het bestuur aan de heer F. Veltman een feestelijk welkomstboeket aanbieden.

Secretariaat: Margriet E.M.C. Lugt-Rethans, Nassaulaan 45, 2341 EC Oegstgeest, tel. 5170302, e-mail: secretaris@oudoegstgeest.nl

Lezing door Prof.dr. Frits van Oostrom Op woensdag 14 oktober a.s. zal de bekende wetenschapper prof.dr. Frits van Oostrom een lezing houden voor de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest. De avond zal als thema hebben hoe in deze tijd de geschiedenis te laten spreken. Hij zal iets vertellen over zijn werk in het algemeen, zijn werk als voorzitter van de Canon van Nederland in het bijzonder en wat bespiegelingen geven over de Canons van Leiden en Oegstgeest. Er zal alle ruimte zijn voor een open gedachtenwisseling. De bijeenkomst zal worden gehouden in de theaterzaal van het vergaderzalengebouw van Rivierduinen, Endegeesterstraatweg 5, Oegstgeest. Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. U kunt parkeren op het P-terrein van Rivierduinen, schuin aan de overzijde. De lezing is gratis voor leden van de VOO, niet-leden betalen € 2,50. Wij verwachten dat er veel belangstelling voor deze lezing zal zijn.

In verband met het aantal beschikbare plaatsen verzoeken wij u om u vantevoren aan te melden bij de secretaris. Reserveren is mogelijk via tel. 5170302 of via secretaris@oudoegstgeest.nl

Het goed van Oestgeest Het boek over de Middeleeuwen in Oegstgeest is af voor zover het de schrijver betreft. Het ligt nu bij de grafisch ontwerpster. Alles wat bekend is over het Oegstgeest tot het jaar 1400, staat er in. In een toegankelijke stijl, die mede dank zij de begeleiding door deskundigen toch wetenschappelijk verantwoord is. Het bevat de grote lijnen van bijvoorbeeld de Merovingers in Nieuw-Rhijngeest, de bevolkingsontwikkeling daarna en het ontstaan en verdwijnen van de zeven of acht kastelen die er gestaan hebben, en van de mensen die daar woonden. Met oog voor details, zoals het dagelijks eten, de oudste schoenleesten van Nederland en de gouden beker van Willem van Oegstgeest. Het boek is ongeveer 270 pagina’s dik, gebonden, in kleur, en bevat vele, vaak nog onbekende, illustraties. De VOO organiseert de uitreiking van de eerste exemplaren van Het goed van Oestgeest, op vrijdag 6 november om 17.00 uur, aan de drie burgemeesters van het desbetreffende gebied, in het gemeentehuis van Oegstgeest. Prof.dr. Rudi van Maanen houdt daarbij een korte voordracht en er wordt een expositie geopend van de inzendingen voor de prijsvraag voor een artist’s impression van de Oudenhof. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Freek Lugt, Het goed van Oestgeest, Uitgeverij Ginkgo, Leiden, ISBN 978-90-71256-09-7, publieksprijs € 29,50, ledenprijs € 25,00. Voor reserveringen kunt u terecht bij de secretaris.

Nieuwe beheerder van het fotoarchief van de VOO In de afgelopen jaren werd het fotoarchief van onze vereniging beheerd door Freek Buné. Vanwege diens vertrek uit Oegstgeest is Theo Wand bereid gevonden om als nieuwe beheerder op te treden. Hij is fotograaf en heeft veel ervaring met het beheren van een fotoarchief. Hij bezoekt regelmatig het gemeentearchief van Carla de Glopper en heeft in het verleden, op haar verzoek, foto’s gemaakt van objecten voor archief-bezoekers en zaken die in het belang waren van de gemeente. Binnen niet al te lange tijd zal er gestart worden met het beschrijven van VOO foto’s waarmee dat nog niet is gebeurd. Daarna is dan ook de mogelijkheid om ze op te nemen in het gezamenlijke digitale archief, het samenwerkingsproject van de gemeente, het archief Loek de Groot en onze Vereniging .

Op 15 juni j.l. heeft burgemeester Els Timmers-van Klink in een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis het digitaal fotoarchief ontsloten. Op de site staan ca 1500 foto’s uit het archief van Loek de Groot, de VOO en de gemeente. De site wordt goed bezocht. Aan de site wordt voortdurend gewerkt door Carla de Glopper. Zie www.oudoegstgeest.nl of www.oegstgeest.nl

VOO-prijs In de Algemene Ledenvergadering van 2008 is de VOO-prijs toegekend aan Villa Oranjepark en aan woningstichting Buitenlust. Aan vertegenwoordigers van deze instanties is een oorkonde uitgereikt, met daarbij de belofte dat er te zijner tijd nog een bordje aan de buitenmuur zou worden bevestigd. Welnu, de bordjes zijn gereed en zullen vrijdagmiddag 2 oktober a.s. door leden van het VOO-bestuur worden opgehangen.

Ontwerpbestemmingsplan Overveerpolder Het ontwerpbestemmingsplan Overveerpolder is een instrument om de vestiging van een sportveldencomplex in de Overveerpolder mogelijk te maken. Het heeft van 2 juli tot 12 augustus ter inzage gelegen. In oktober zal de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan bespreken. De Vereniging heeft haar zienswijze kenbaar gemaakt aan de gemeente. De conclusie van de VOO is als volgt verwoord: “In het ontwerpbestemmingsplan wordt met name ingegaan op wettelijke en andere regelgeving die een belemmering zou kunnen zijn voor de totstandkoming van het bestemmingsplan en geconcludeerd wordt dat dat niet het geval is. Dat moge formeel wellicht zo zijn, in onze visie valt hier het nodige op af te dingen. Essentieel is dat aan het beleidsuitgangspunt ‘behoud van de ecologische waarde van de polder’ voorbij wordt gegaan en, in dat kader, dat aan een harde randvoorwaarde ‘behoud van de historische waterloop’ niet wordt voldaan. Met het oog op de toekomst is daarenboven te voorzien dat enigerlei vorm van kunstgras onvermijdelijk zal zijn, hetgeen naast de verlichting van de velden in de avonduren eens te meer als een aantasting gezien moet worden. Verder is een aantal zaken door ons naar voren gebracht, dat ons tot de (voorlopige) conclusie brengt dat het geheel krap en gekunsteld lijkt gepland, met als doel kost wat kost ASC op deze plek zijn sportcomplex te laten realiseren. Iedere mogelijke uitbreiding of verandering in de toekomst van dit complex, zal niet mogelijk zijn zonder dit kwetsbare gebied nog verder grondig aan te tasten. Als er al überhaupt plaats voor is. De Vereniging Oud Oegstgeest wil daarom nogmaals met nadruk bepleiten het bestemmingplan van de Overveerpolder niet overhaast vast te stellen, maar zoals oorspronkelijk bedoeld, onderdeel te laten zijn van het totale bestemmingsplan Oud Poelgeest. En de oplossing van de problematiek voor het sportcomplex ASC te zoeken in het gebied Nieuw Rhijngeest, zoals eerder in onze notitie van juli 2006 is bepleit.”

Bestuur Vereniging Oud Oegstgeest Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei j.l. heeft Marlies de Vroomen-den Boer afscheid genomen als bestuurslid van onze Vereniging. Haar plaats is ingevuld door Marlies Merkestein-Kasteleyn. Het bijzondere is dat zij, net als Marlies de Vroomen, is geboren en getogen in Oegstgeest. Het aprilnummer van 2009 is het laatste tijdschrift geweest dat Marise Spieksma-Boezeman voor de Vereniging heeft samengesteld. Marise is vanaf 1998 hoofdredacteur geweest van het tijdschrift van onze Vereniging, dat sinds maart 2007 heet: Over Oegstgeest. Als blijk van waardering voor haar inspanningen ten behoeve van de geschiedenis van Oegstgeest is Marise Spieksma tijdens de ALV in mei j.l. door burgemeester Els Timmers-van Klink onderscheiden met de zilveren eremedaille van de gemeente Oegstgeest. Het bestuur heeft Marise Spieksma bij die gelegenheid een Folia Amicorum cadeau gedaan, met daarin artikelen die speciaal voor Marise geschreven zijn, onder redactie van Anke Casteel en Marieke van Haaren. Anke Casteel heeft vanaf mei het hoofdredacteurschap overgenomen. In oktober/november komt het nieuwe nummer van ons tijdschrift uit. Het bestuur heeft in juni j.l. in kleine kring Marlies de Vroomen en Marise Spieksma gefêteerd. In verband met de vele verschillende werkzaamheden lijkt het wenselijk om het bestuur uit te breiden. Om die reden neemt Peter Sigmond, oud-directielid van het Rijksmuseum, als aspirantbestuurslid sinds juli j.l. deel aan de vergaderingen van het bestuur.

Welkom aan een nieuwe sponsor Zeer recent heeft Proper Makelaardij zich als nieuwe sponsor aangemeld bij de VOO. Deze firma is een van de oudste makelaars (85 jaar!) van ons dorp. Onlangs is de makelaardij door mevrouw C. Proper overgedragen aan Wim Kronenburg. Proper Makelaardij is gevestigd aan Passage 9, 2341 GS Oegstgeest. Tel. 071 5190909; e-mail: info@proper-makelaardij.nl; www.proper-makelaardij.nl. Helaas zullen we per 1 januari 2010 afscheid moeten nemen van ABN AMRO Preferred Banking te Oegstgeest. De filiaalhouder heeft te kennen gegeven, dat de financiële crisis de bank heeft doen besluiten zijn sponsorship te beëindigen. Wij danken de ABN AMRO voor zijn sponsorship gedurende de afgelopen twee jaar. Andere sponsoren van onze vereniging zijn: Brakenhoff Optiek, Lange Voort 41, 2343 CB Oegstgeest; tel. 071 5171665 G.W. Roest B.V., Lange Voort 11/FG, 2343 CA Oegstgeest; tel. 071 5193333; www.roest.tv ’t Wijnhuis, De Kempenaerstraat 39, 2341 GG Oegstgeest; tel. 071 5174492

Opgravingen in Nieuw-Rhijngeest Kort voor de zomervakantie, op 26 juni j.l., is er weer een excursie geweest naar de opgravingen in Nieuw-Rhijngeest. Er waren ca. 20 VOO-leden bij aanwezig. Henk Hegeman, voorzitter van de VOO-afdeling archeologie, heeft persoonlijk aan de opgravingen deelgenomen. Hieronder volgt een verslag van Freek Lugt. ” In de afgelopen periode is het volgende gevonden. Informant is drs Jasper de Bruin, de opgravingsleider. – Opnieuw een aantal woonstalhuizen, waarvan een in het nieuwe opgravingterrein ten noorden van de studentenwoningen/vlak ten westen van Corpus. Dit lijkt nog iets ouder te zijn dan de eerder gevonden exemplaren, 6e eeuw. – Drie schoenen onder in een put. – Een in stukken gebroken boog (van pijl en boog). – Een stuk hertengewei dat kennelijk als grondstof had gediend om gebruiksvoorwerpen van te maken. – Mogelijk in verband hiermee, maar niet vlak erbij gevonden: een kam gemaakt uit een hertengewei. – Opnieuw een groot aantal putten. Een ervan had aan de bovenzijde een putring in de vorm van een amfoor. – Een andere put was gemaakt van een wijnton van naaldhout. – Jasper meent nu vrij zeker te weten dat de kadewand langs een geul van de Rijn lag. Kern van de geul circa vier meter breed, breedte geul aan de bovenkant ca 30 meter. – De inhammen in de kade (er zijn er drie gevonden) dienden mogelijk om bij eb een schip op de wal te kunnen trekken. – In en bij de kade zijn dermate grote palen gevonden, vermoedelijk ook meerpalen, dat die met behulp van een heistelling de grond in moeten zijn gedreven. Jasper gaat er zonder meer van uit dat ze die hadden, vermoedelijk afgekeken van de Romeinen. Bijzonder aardig was tenslotte dat de dendrochronoloog van de universiteit een naaldhouten duig van een wijnton aan een jongetje van 7 gaf om op school te laten zien.”

Mailadressen van leden voor de secretaris Zoals u hebt kunnen lezen is er op 26 juni weer een excursie georganiseerd naar de opgravingen in Nieuw-Rhijngeest. Deze excursie was alleen op korte termijn te regelen. Wij hebben dus alleen diegenen kunnen bereiken van wie een mailadres in onze adreslijst staat. Er zijn ook mailadressen waarover de secretaris beschikt vanwege persoonlijk contact. Zonder uw toestemming komen deze niet in de algemene lijst. Wilt u ook per mail bereikt kunnen worden, geeft u dan uw mailadres (alsnog) door aan: secretaris@oudoegstgeest.nl Uw adres zal alleen gebruikt worden voor de VOO en, bij een algemene mailing aan de leden, niet herkenbaar zijn voor derden.

Te koop Bij de secretaris zijn Canons te koop, dvd’s met oude foto’s van Oegstgeest, en dubbele wenskaarten met tekeningen van Albert Labordus.

Opening Vroege Vogelspark Op zaterdag 27 juni j.l. is in de wijk Poelgeest het Vroege Vogelspark geopend. Wethouder Arjan de Kok schrijft er over in zijn weblog: “Mooi weer, leuk georganiseerd wijkfeest met tal van activiteiten, wat wil je nog meer? Ik vond het aardig dat de redactie van Vroege Vogels er aandacht aan wilde besteden; Oegstgeest werd vereerd met bezoek van de radiomakers van Hilversum! Tot mijn verrassing voelde de redactie van Vroege Vogels zich óók vereerd met het feit dat wij het park naar dit radioprogramma wilden vernoemen. In het onderwerp dat erover gemaakt is werd ook aandacht besteed aan de natuurontwikkeling in de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder. Want het belangrijkste van alles is nog wel dat de natuur hier de grote winnaar is. Sinds de aanpassingen in de Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder ten behoeve van de natuur, hebben de vogels het gebied ontdekt. Er zijn steeds meer bijzondere vogels zoals de lepelaar, de ijsvogel en de kemphaan. (En sinds kort ook de kleinst waterhoen en de porseleinhoen; red. VOO). Van achter in de Veerpolder kun je tot diep ín Poelgeest kijken en vanuit het nieuwe wijkpark kun je tot diep in de natuurpolders kijken. Poelgeest is daarmee een mooi voorbeeld hoe je een woonwijk in de natuur kunt realiseren en tegelijkertijd de natuur in een woonwijk binnen kunt halen.”

Het Witte Huis Het is zover, het Witte Huis is gesloten, en de Vereniging Oud Oegstgeest is niet de enige die dat een groot verlies voor het dorp vindt. Op 31 juli j.l. is het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaren van de Nova Zembla Zorggroep. Het is helaas niet mogelijk om het oorspronkelijke gebouw te behouden. Deze instelling laat het hotel slopen om op diezelfde plaats een particuliere woonzorgvoorziening te realiseren. Er wordt nog gewerkt aan het definitieve ontwerp van het nieuwe pand. Het ontwerp moet passen in de omgeving van het Wilhelminapark dat deel uitmaakt van een rijksbeschermd dorpsgezicht.

De Oegstgeester Sociëteit De Harmonie Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van De Harmonie is er in de vitrines bij de ingang van het Regionaal Archief Leiden aan de Boisotkade een kleine tentoonstelling ingericht uit het archief van de sociëteit. De tentoonstelling is te zien tot 1 oktober a.s. De openingstijden van het Regionaal Archief Leiden zijn: maandag 13.00-17.00 uur dinsdag-vrijdag 9.30-17.00 uur zaterdag 9.00-13.00 uur

Het Leiderdorps Museum is verhuisd naar een nieuw onderkomen en het adres is Van Diepeningenlaan 110d, 2352 KA Leiderdorp, tel. 071-5820381, www.leiderdorpsmuseum.nl Het museum is gevestigd in het sociaal cultureel centrum De Sterrentuin, dat op 29 augustus j.l. officieel is geopend. De nieuwste expositie in het museum heet “Het Hoofd Boven Water, waterbeheer in Leiderdorp, vroeger en nu”. Ook de vaste tentoonstelling “Weet waar je woont” is er te bekijken. De openingstijden zijn: woensdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur.

Historisch Museum Voorschoten “Het Historisch Museum Voorschoten ligt in het hart van historisch Voorschoten: de Voorstraat. Deze straat ontleent haar sfeer niet alleen aan de vele historische monumenten, ook de ruim 100 jaar oude lindebomen en de vele horeca dragen daaraan bij! Alle reden dus om na een bezoek aan het museum een rondgang te maken door het historisch centrum van Voorschoten!” Aldus luidt de inleiding op de website van het museum, www.historischmuseumvoorschoten.nl Het adres is: Voorstraat 17, 2251 BL Voorschoten, tel. 071-561 62 42 Openingstijden: elke vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het museum is toegankelijk voor minder validen.

Website historische verenigingen in Teylingen De gemeente Teylingen is op 1 januari 2006 ontstaan door een fusie van de gemeenten Warmond, Voorhout en Sassenheim. De lokale historische verenigingen zijn Historisch Genootschap Warmelda, de Historische Kring Voorhout en de Stichting Oud Sassenheim. De verenigingen blijven zelfstandig bestaan. Zij hebben nu een gezamenlijke website www.oudteylingen.nl van waaruit kan worden doorgeklikt naar de betreffende verenigingen.

Ontvangen voor het (foto)archief van de Vereniging: - diverse foto’s uit de jaren tussen 1910 en 1940 (familie Van der Kloes-Kamsteeg) - foto’s en artikel over Oegstgeester dakpannen in Soest (Hr. J.J. Meerts, Soest)

Bijlage bij Nieuwsbrief 47

Conceptverslag van de 23e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud Oegstgeest, gehouden op 13 mei 2009

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en stelt de bestuursleden voor.

2. Notulen van - de drieëntwintigste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 9 april 2008 Naar aanleiding van de tekst op pagina 2 meldt Beps de Kanter dat zij indertijd ad interim voorzitter is geworden na het voorzitterschap van Bert Driessen, dus niet na het overlijden van Riet van Dort. De notulen worden vastgesteld.

3. Jaaroverzicht 2008 Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de aanwezigen.

4. Financiële verantwoording a. jaarrekening 2008, toelichting, verslag van de kascommissie 2008 De vergadering keurt de jaarrekening 2008 goed. b. begroting 2009, toelichting De vergadering keurt de begroting 2009 goed. c. décharge van het bestuur De vergadering verleent met applaus décharge aan het bestuur. d. benoeming kascommissie 2009 De voorzitter bedankt de kascommissie 2008, bestaande uit de heren J. Matze en G. Wuisman, voor hun inzet. Voor de kascommissie 2009 wordt de heer Wuisman wederom uitgenodigd. Via de penningmeester heeft de heer Ton van der Lans zich beschikbaar gesteld.

5. Voordracht nieuw bestuurslid De voorzitter bedankt Marlies de Vroomen-den Boer heel hartelijk voor het werk dat zij bijna 12 jaar lang heeft verzet voor de Vereniging. Marlies is geboren en getogen in Oegstgeest. Zij heeft vele bestuursleden meegemaakt en zij heeft zich altijd nuchter en kritisch opgesteld tijdens de vergaderingen, op een constructieve manier. Op Marlies deed men nooit tevergeefs een beroep. Zij heeft elk jaar teksten geschreven voor het boekje van Open Monumentendag en persoonlijk meegewerkt aan het boekje Van Hemelpoort tot ……….. Samen met haar echtgenoot Anton heeft zij voor het bestuur fietstochten georganiseerd door Oegstgeest. Na het toespraakje krijgt Marlies een mooi boeket in de kleuren van Oegstgeest. Vervolgens stelt de voorzitter Marlies Merkestein-Kasteleyn voor als nieuw bestuurslid. Zij is al vanaf 30 juni j.l. actief betrokken bij het bestuur, en heeft zich vanaf dat moment erg enthousiast getoond.. De vergadering stemt met applaus in met de benoeming.

6. Afscheid van mevrouw M. Spieksma-Boezeman als eindredacteur van het tijdschrift De Vereniging Oud Oegstgeest presenteert ….Over Oegstgeest De voorzitter bedankt Marise Spieksma-Boezeman heel hartelijk voor haar meer dan 10-jarig hoofdredacteurschap van het tijdschrift van de Vereniging. Marise heeft in die tijd een eigen stempel gedrukt op het tijdschrift. Daarnaast heeft het tijdschrift, in het jubileumjaar van de Vereniging, een kleurengedaantewisseling ondergaan, waardoor het nog meer gewonnen heeft aan aantrekkelijkheid. De Vereniging is Marise zeer erkentelijk. De voorzitter biedt Marise ten eerste een boeket aan in de kleuren van Oegstgeest. De tweede verrassing is een geheel eigen Folia Amicorum voor Marise. Er zijn er slechts twee van verschenen. De titel luidt: Over Marise. Marise Spieksma is zeer verrast met het grote cadeau. Voordat Marise de microfoon krijgt, heeft burgemeester Els Timmers-van Klink nog een verrassing. Met de ambstketen om houdt zij een enthousiaste toespraak en speldt zij Marise de erepenning in zilver van de gemeente Oegstgeest op de revers. Daar worden vele foto’s van genomen. Vervolgens biedt de burgemeester een boeket aan. Daarna volgt het warme dankwoord van Marise Spieksma.

Na het dankwoord stelt voorzitter Harry Vissers de opvolgster van Marise aan de leden voor: Anke Casteel. Anke meldt dat zij snel aan het werk zal gaan voor het tijdschrift van oktober.

7. Rondvraag en afsluiting huishoudelijk gedeelte Een vraag van Gerard Telkamp: is het handig om in de openbare bibliotheek een ingebonden complete set van het Verenigingstijdschrift te zetten? Bestuurslid Nenke van Wermeskerken: Martin Dofferhof is bezig met het scannen van alle tijdschriften in verband met publicatie op de website. Er komt ook een zoekfunctie. Carla de Glopper: in het gemeentearchief zijn alle tijdschriften aanwezig. De voorzitter meldt dat de fotocollectie van de gemeente en van Loek de Groot vanaf 15 juni op de website te zien zullen zijn. Er wordt begonnen met ca 750 foto’s. De verwachting is dat hierna het aantal snel zal groeien.

Daarna wordt de vergadering gesloten. Het aantal aanwezigen is 60. 16 leden hebben zich afgemeld bij de secretaris.

Na een korte onderbreking vertelt Professor Cees Dam uitgebreid en enthousiast over het ontwerp De Clusiushof in de wijk Poelgeest, daarin bijgestaan door Jochem Wagenmaker die de powerpointpresentatie bedient. Een van de stellingen van Cees Dam luidt: de niet-gebouwde ruimte is belangrijker dan de gebouwde ruimte. Daaromheen is het betreffende ontwerp tot ontwikkeling gekomen. Er komen appartementen en woningen, een grote binnentuin en twee Franse tuinen, een parkeergarage, een kinderdagverblijf, een tandarts, een Spar en enkele andere winkels, en de Willem vd Berghstichting.

Daarna is het de beurt aan Marc van der Zwet van bureau Copijn uit Utrecht, om een presentatie te geven over de plannen voor de uitbreiding van de begraafplaats van de Groene Kerk. Het plan is nog niet definitief. De nieuwe begraafplaats is aan een kant omgeven door water, dat geeft een ruimtelijk effect. De begraafplaats ligt dicht bij de A44, op ca. 350 meter afstand van de Groene Kerk. Eind mei zullen er archeologische opgravingen verricht worden.

De voorzitter bedankt de sprekers hartelijk en vult dit aan met een kistje wijn en een Canon van Oegstgeest. De avond eindigt geanimeerd met het drinken van een glaasje in de foyer.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017