Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 41

september 2007

Open Monumentendag op 8 september 2007 (I), opening In het tweede weekend van september worden de jaarlijkse open monumentendagen gehouden. Het thema is: 20e eeuwse monumenten. Zoals gewoonlijk zijn er in Oegstgeest alleen activiteiten op zaterdag 8 september. De officiële opening zal plaatsvinden in het gemeentehuis om 11.00 uur door wethouder A. de Kok. Het gemeentehuis is open vanaf 10.30 uur, en iedereen is welkom. Bij die gelegenheid zal Sylvia Braat een lezing houden over de ontwikkeling van de forensengemeente Oegstgeest. De Oegstgeester Courant zal uitgebreid berichten over de Open Monumentendag.

Open Monumentendag (II), lezing De ontwikkeling van Oegstgeest van Boerendorp tot Forensengemeente in de 20e eeuw Tot 1900 was Oegstgeest een agrarische gemeente, opgedeeld in verschillende buurtschappen. Vanaf de komst van de stoomtram tussen Leiden en Katwijk kon Oegstgeest zich ontwikkelen tot forensengemeente. De nieuwbouw van het Wilhelminapark en later van het Oranjepark maakten dit zichtbaar. Oegstgeest werd als woongemeente in mooie folders aangeprezen. De infrastructuur moest aangepast worden. Hoe ging de ontwikkeling verder? Dit interessante verhaal zal worden verteld door Sylvia Braat, lid van de Afdeling Historie van de VOO en een van de auteurs van de Oegstgeester Canon die in november verschijnt. De lezing duurt ongeveer 15 minuten.

Open Monumentendag (III), expositie, fietstocht en boekje In het gemeentehuis is een expositie met documenten over de aanleg van het Wilhelminapark en het Oranjepark, verzorgd door gemeentearchivaris Carla de Glopper. In het Leidse boekje van Open Monumentendagen is een fietstocht langs diverse bezienswaardigheden in Oegstgeest opgenomen. Het boekje is binnenkort verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de bibliotheek, K&O, bij de opengestelde monumenten en misschien bij de boekhandels.

Open Monumentendag (IV) en de Vereniging Oud Oegstgeest De Vereniging Oud Oegstgeest verzorgt de lezing bij de opening van de monumentendag. Leden van het bestuur geven informatie over de Vereniging en verkopen o.a. wenskaarten met tekeningen van Albert Labordus, dvd’s met foto’s van het oude Oegstgeest, en het boek Tussen Tol en Trekvaart, van Miep Smitsloo-de Graaff.

Open Monumentendag (V), openstelling monumenten De Pauluskerk aan de Warmonderweg, een 20e eeuws rijksmonument en 75 jaar oud, is geopend op 8 september. Ook enkele oudere monumenten, zoals kasteel Oud-Poelgeest, kasteel Endegeest en het gemeentehuis zullen open zijn. In het gemeentehuis worden rondleidingen gegeven. In kasteel Endegeest wordt, naast rondleidingen. speciale aandacht gegeven aan het 700-jarig bestaan van het kasteel, er is een troubadour en er worden producten van het landgoed verkocht.

De Canon van Oegstgeest Met de Canon verloopt alles volgens schema. De financiering is rond doordat de gemeente op voorhand voldoende exemplaren heeft gekocht voor verspreiding onder de leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs. Ons bestuurslid Nenke van Wermeskerken neemt de vormgeving voor haar rekening, en een drukker is ook gevonden. De inhoud is in beginsel klaar wat betreft het hoofdgedeelte van de tekst, twintig keer twee pagina’s over de geschiedenis van Oegstgeest. Er wordt nog aan gesleuteld door de redactie en ook de Canoncommissie laat zich niet onbetuigd. Zaken als register en voorwoord vragen nog aandacht. Veel plezier hebben wij van enkele vertegenwoordigers van het basisonderwijs, die de teksten screenen op geschiktheid voor het onderwijs. Dat betekent overigens bepaald niet dat het een kinderboek wordt. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de illustraties, met onverwachte problemen, zoals een productietijd van zes à acht weken voor door de Bibliothèque Nationale in Parijs aan te leveren scans. Onze eigen fotograaf, de onvolprezen Frits Spieksma, hanteert aanzienlijk kortere levertijden. Het ligt nu redelijkerwijs wel vast dat de Canon op 14 november 2007 zal worden gepresenteerd in de vernieuwde Pauluskerk aan de Warmonderweg. Onderdeel van de presentatie zal een lezing ‘Buiten het boekje’ zijn, over wat er om uiteenlopende redenen niet in kon worden opgenomen. Bovendien doen wij ons best dan aan de gemeente een informatiebord over de Oudenhof aan te bieden. Houd die datum vrij.

Het fotoarchief In het kader van de samenvoeging van drie Oegstgeester fotoarchieven, van Loek de Groot, van de gemeente en van de VOO, is sinds december 2006 een groep mensen bezig met het beschrijven van foto’s. Men is erg enthousiast en haalt vrienden en familie erbij om mee te denken als een foto niet gemakkelijk wordt herkend. De foto’s van Loek de Groot zijn nu allemaal beschreven. Het gemeentelijk archief is als volgende aan de beurt. Zoals het er nu naar uitziet zal de gemeenteraad in 2008 geld beschikbaar stellen voor de aanschaf van een computerprogramma dat de foto’s via internet voor de burgers toegankelijk maakt. Na de beschrijving op papier volgt het plaatsen van de tekst in de computer, niet in een database, gewoon in HTML. Hiervoor kunnen wij nog enkele mensen gebruiken. Geef u op via email of telefonisch via 071 517 03 02. Op maandag 24 september geeft de fotocommissie aan de vrijwilligers instructie en uitleg over de verdere gang van zaken. Indien u hiervoor belangstelling hebt, belt of mailt u dan even met de secretaris, zij is hiervoor tussen 16 en 24 september beschikbaar.

Haarlemmertrekvaart 350 jaar Dit feit wordt met enkele tentoonstellingen in de regio Leiden-Haarlem herdacht: - in het Historisch Museum Haarlem, Groot Heiligland 47 te Haarlem, vanaf 10 mei - in Museum De Zwarte Tulp, Grachtweg 2a in Lisse, van 11 mei tot 22 september - in het Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2A in Leiden, vanaf begin november.

Vrijwilliger gezocht met archeologische achtergrond De gemeente Oegstgeest heeft aan het bureau Vestigia opdracht gegeven om een archeologische inventarisatie uit te voeren, ten einde een archeologische waarden- en verwachtingenkaart te maken. Bekende archeologische en cultuurhistorische waarden zullen worden geïnventariseerd en gewaardeerd en daarvan wordt een verwachtingskaart gemaakt. De heer Henk Hegeman, lid van de VOO en bestuurslid van AWN Rijnstreek, zoekt in dit verband op korte termijn een vrijwilliger met enige archeologische achtergrond, om samen met de AWN Rijnstreek de vragen van Vestigia te beantwoorden. Wij verzoeken u om uzelf op te geven via de voorzitter van de VOO, via emailadres vissers.harry@planet.nl AWN Rijnstreek is de Archeologische Werkgemeenschap Nederland voor de Rijnstreek. Zie ook de gegevens via de Geschiedenisbank Zuid-Holland.

Beschermd Dorpsgezicht Op woensdagavond 29 augustus houdt de commissie bezwaarschriften een hoorzitting voor degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend naar aanleiding van de vergunning voor de dakverhoging van de panden Nassaulaan 41 en 43. Ook de bezwaarschriften van de VOO zullen aan de orde komen.

Statutenwijziging Op 23 augustus jl. is de notariële acte gepasseerd, waarin de statutenwijzigingen zijn opgenomen, waaraan de Algemene Ledenvergaderingen van april en mei jl. hun goedkeuring hebben verleend. Notaris Mr R. van den Nouland heeft dit zonder kosten gedaan.. Binnenkort kunnen de leden de statuten lezen op onze website.

Oegstgeester Culturele Uitdag op 3 november in de Pauluskerk Op zaterdag 3 november zal er in de vernieuwde Pauluskerk een Uitdag worden gehouden voor Oegstgeest. In de Pauluskerk zullen na de grondige verbouwing de muziekschool en de balletschool hoofdgebruiker zijn. Er is ook een podium. Alle culturele verenigingen en stichtingen van Oegstgeest zullen zich er presenteren met activiteiten. Meer informatie volgt tegen die tijd in de Oegstgeester Courant.

Contributies 2007 Het merendeel van onze leden heeft in de afgelopen maanden de contributie van € 15 (en dikwijls méér!) betaald. Aan hen die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór 1 oktober a.s. te doen. U kunt het contributiebedrag van € 15 (of, als u wilt, een hoger bedrag) overmaken naar bankrekening 56.69.41.538 ten name van de Vereniging Oud Oegstgeest onder vermelding contributie 2007. Veel dank voor uw medewerking. Voor eventuele vragen of opmerkingen: J. Knook, penningmeester, tel. 5 157 525, e-mail: penningmeester@oudoegstgeest.nl of jhknook@osteon.demon.nl

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017