Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 38

september 2006

Open Monumentendag (1) op zaterdag 9 september: Rembrandt en Feest De jaarlijkse open monumentendag staat dit jaar in de regio Leiden in het kader van 400 jaar Rembrandt en landelijk is het thema Feest. In het OM-boekje dat de gemeente Leiden begin september samen met de omliggende gemeenten gratis uitbrengt staan bijzonderheden over gebouwen die al in de tijd van Rembrandt (1606-1669) in Oegstgeest stonden. Albert Labordus heeft vier prachtige pentekeningen bij de teksten gemaakt en deze welwillend aan de VOO ten geschenke gegeven. De boekjes zijn gratis af te halen bij het gemeentehuis en de bibliotheek, op 9 september ook bij de kraam van de Oranjevereniging bij Het Tolhuysch.

Open Monumentendag (2) Expositie archiefdocumenten en veiling foto’s monumentenboek in Gemeentehuis De gemeente is voornemens om bij de opening op Open Monumentendag de foto’s te veilen die bureau TasT, de makers van boek Mooi Gebouwd, ter beschikking heeft gesteld voor de expositie van Marjolein Bresser in het gemeentehuis in de afgelopen zomer. Het gaat hierbij om 26 ingelijste uitvergrotingen van Oegstgeester monumenten. De opbrengst zal worden besteed aan een goed monumentendoel. In de raadszaal zal op 9 september een expositie zijn die Carla de Glopper heeft samengesteld van archiefdocumenten uit de tijd van Rembrandt. Ook zullen er weer rondleidingen door het gemeentehuis gehouden worden.

Open Monumentendag (3) Fietstocht langs de oude grenzen van Oegstgeest op Open Monumentendag en koffie met de VOO en de Oranjevereniging bij Het Tolhuysch Oegstgeest was in de 17e eeuw veel groter dan nu. Dat is te zien op een bijzondere kaart uit 1615. Deze mooie kleurenkaart laat Carla de Glopper altijd zien bij haar diapresentatie van het oude en het nieuwe Oegstgeest. Een aanrader is dan ook de fietsroute die Ruud de Jong heeft uitgezet langs deze oude grenzen. U komt daarbij in gedeelten van Leiden waarvan u misschien nooit hebt geweten dat het ooit Oegstgeest was! De route van ca. 27 km voert ook langs de Haarlemmertrekvaart. Daar is voor deze bijzondere gelegenheid (alleen op 9 september) bij Het Tolhuysch koffie en thee te krijgen in een feestelijk versierde kraam van de Oranjevereniging. Prominente Oegstgeestenaars zullen u daar bedienen! De fietsroute staat t.z.t. op de website van de gemeente en van de Vereniging Oud Oegstgeest. Kopieën zijn te krijgen bij het gemeentehuis en bij Het Tolhuysch.

Lezing over opgravingen in Nieuw-Rhijngeest, woensdag 1 november a.s. Wij kunnen u verheugd meedelen dat er een vervolg komt op de geslaagde excursie naar de opgravingen in Nieuw-Rhijngeest (het toenmalige Rijnfront) in september 2004. Thom Hamburg, excursieleider en medewerker van Archol, zal ons bijpraten over het resultaat in de vorm van een lezing met dia’s. Datum: 1 november om 20.00 uur in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg.

Contributies goeddeels betaald De meeste leden hebben in de afgelopen maanden hun contributie voor de Vereniging betaald. Aan hen die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. U kunt de toegezonden acceptgiro gebruiken of het bedrag van 15 Euro (of, zo u wilt, meer !!) overmaken op bankrekening 56.69.41.538 ten name van de Vereniging Oud Oegstgeest te Oegstgeest. Veel dank voor uw medewerking.

Afscheid voorzitter Pieter Hellinga In de Algemene Ledenvergadering van 12 april j.l. heeft Pieter Hellinga na 12 jaar afscheid genomen als voorzitter en de hamer overgedragen aan Harry Vissers. Bij die gelegenheid is Pieter benoemd tot erelid van de Vereniging. Hij voegt zich dus bij Bert Driessen en Jan de Soeten. Pieter was ontroerd door dit gebaar. In een kort dankwoord zei Pieter dat hij die 12 jaar met veel genoegen aan de Vereniging heeft besteed en dat in de loop van die tijd de noodzaak van het bestaan van onze Vereniging ook steeds duidelijker is gebleken. Tijdens de dankjewelborrel voor actieve kernleden in juli j.l. heeft Pieter een afscheidscadeau gekregen: een mooie grote foto van zijn molen.

Gesprekken met politieke partijen en wethouder Arjen de Kok Een delegatie van het bestuur heeft vóór de zomervakantie kennismakingsgesprekken gevoerd met de nieuwe raadsfracties van de politieke partijen in Oegstgeest. Ook het tweejaarlijkse bezoek aan de wethouder hoorde hierbij. Doel hiervan was om elkaar nader te leren kennen en om kennis te nemen van elkaars visie op het monumentenbeleid en het beleid van de ruimtelijke ordening in Oegstgeest. Gesprekspunten waren o.a. het ASC-terrein en de Overveerpolder, de uitbreiding van de begraafplaats bij de Groene Kerk, de locatie van Van den Ameele, windmolens langs de A44 en de restaurantplannen aan de Klinkenbergerplas.

Fotoarchief: samenwerking met het gemeentearchief en René de Groot René de Groot, de zoon van de Oegstgeester fotograaf Loek de Groot, heeft de ruim 2000 foto’s van zijn vader gedigitaliseerd. Voor het verdere werk heeft hij ideeën waarbij hij de Vereniging Oud Oegstgeest wil betrekken. In dat kader is het initiatief ontstaan om gedrieën verder te gaan: het gemeentearchief met Carla de Glopper, René de Groot en de VOO. De drie partijen buigen zich nu over mogelijkheden om de fotoarchieven electronisch toegankelijk te maken voor iedereen. Daarvoor zullen middelen en mensen beschikbaar moeten komen. De Vereniging zoekt vrijwilligers die handig zijn met de computer en kunnen helpen bij het invoeren van gegevens. Meld u aan bij de secretaris.

De Verhalenverteller Onder grote belangstelling en bij prachtig weer is op 24 juni j.l. het beeld De Verhalenverteller in het Irispark onthuld. De kunstenaars Bas Lugthart en Maree Blok hebben vele verhalen aangeboden gekregen. Ook leden van De Vereniging Oud Oegstgeest hebben eraan meegedaan en hun verhaal in veel gevallen zelf voorgelezen. U moet maar eens gaan luisteren, want het is een bijzondere ervaring! De Vereniging streeft ernaar om de verhalen in hun geheel te plaatsen op de website.

Monumentenboek Mooi Gebouwd Het boek Mooi Gebouwd, het monumentenboek van Oegstgeest, is door het publiek enthousiast ontvangen. Op de jaarmarkt in de Kempenaerstraat op 5 mei j.l. is de verkoop voortvarend van start gegaan, nadat burgemeester Els Timmers het allereerste exemplaar cadeau had gegeven aan de nieuwe voorzitter van de VOO, Harry Vissers. Het liep compleet storm in de kraam van de VOO. Onze Vereniging heeft meer dan 300 boeken kunnen verkopen. Ook nu zijn er nog monumentenboeken verkrijgbaar bij de secretaris. De prijs is € 14,95.

Te koop bij de secretaris zijn nog Oegstgeester dakpannen (€ 5,00), de Boerderijen cd-rom (€ 10,00, ook te koop bij Primera/Andries Nek) en het boekje Oorlogsgraven in Oegstgeest (€ 10,00).

ASC en de Overveerpolder In opdracht van de gemeenteraad heeft Bureau Haskoning twee mogelijke terreinen onderzocht waar ASC zich in de toekomst zou kunnen vestigen, de Overveerpolder en het noordelijk deel van Nieuw-Rhijngeest, de zogenoemde invliegfunnel. In het rapport wordt een voorkeur uitgesproken voor Nieuw-Rhijngeest, omdat de Overveerpolder een grotere landschappelijke en ecologische waarde heeft. Het College van B&W geeft in een voorlopige reactie de voorkeur aan de Overveerpolder omdat de aankoop van grond in Nieuw-Rhijngeest duurder is: het verschil is 2,5 miljoen euro. Volgens wethouder Mackay zou de ecologische schade meevallen als er bij de inrichting rekening gehouden wordt met de kreek die door het poldertje loopt. De volkstuinen moeten verdwijnen. Op het ASC-terrein kunnen 50 woningen gebouwd worden, waarvan er twee worden ingericht voor dementerende ouderen.

Als reactie hierop heeft de VOO in augustus een uitgebreide notitie gepubliceerd waarin zij pleit voor het behoud van de Overveerpolder. Bij de notitie is een bijlage gevoegd over de cultuurhistorische betekenis van de polder. De VOO stelt bovendien voor om van de ijsbaan tijdelijk een tweede sportveld voor ASC te maken. Daar is ruimte voor kleedkamers en ook voor een parkeerterrein. Als over 5 à 7 jaar de nieuwbouw in Nieuw-Rhijngeest verder is gevorderd, kan daar voor ASC een nieuw sportterrein komen. De notitie is te lezen op onze website www.oudoegstgeest.nl. Indien u een kopie toegestuurd wilt krijgen, kunt u dat laten weten aan de secretaris.

Op dinsdag 5 september is de commissievergadering Ruimte geheel gewijd aan de Overveerpolder.

Het Landje van Bremmer De gemeenten Leiden en Oegstgeest hebben het voornemen om een wandelpad aan te leggen dwars over het weiland tegenover de Leidsestraatweg, het “landje van Bremmer”. Hiertegen zijn bezwaren gerezen van de kant van de omwonenden. In de structuurvisie van Oegstgeest staat dat het landje in zijn hoedanigheid behouden moet blijven. De omwonenden zijn naar de rechter gestapt. De Vereniging Oud Oegstgeest vindt dat de gemeente altijd vooraf goed moet overleggen met de direct betrokkenen/omwonenden. De VOO kan niet instemmen met een dergelijke grote ingreep in het landschap, temeer omdat in de Structuurvisie is vastgelegd dat het landje van Bremmer onderdeel is van het beschermd dorpsgezicht.

Het Wilhelminapark 100 jaar Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Wilhelminapark hebben enkele bewoners ervan een charmant boekje samengesteld met “markante gebeurtenissen uit de eerste eeuw van het Wilhelminapark en Omgeving (…) tezamen met een kijkje in de huizen van de huidige bewoners”. Het boekje is op 1 juli j.l. gepresenteerd aan bewoners en oud-bewoners. De Vereniging Oud Oegstgeest is zeer vereerd met het exemplaar dat zij cadeau heeft gekregen voor het archief. In 2006 wordt ook het definitieve rijksbesluit verwacht waarin het Wilhelminapark en Geesten tot Beschermd Dorpsgezicht verklaard worden.

Emailadres leden Het komt voor dat er behoefte is van de zijde van het bestuur de leden snel te informeren over lopende ontwikkelingen. Een snelle en goedkope manier is om dat per e-mail te doen. Van een groot aantal leden hebben wij reeds het adres, maar dat aantal kan uitgebreid worden. We vragen u daarom uw e-mail adres te sturen naar de secretaris. Uw e-mail- adres zal alleen worden gebruikt voor interne VOO-mededelingen.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017