Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 37

januari 2006

De Verhalenverteller Wie dezer dagen de massale grond- en waterverplaatsing aan de Irislaan ziet, kan zich moeilijk voorstellen dat over een aantal maanden het Irispark in zijn nieuwe gedaante zal verrijzen. Met een nieuwe beplanting en een vernieuwde vijver. Er wordt een cirkelvormige heuvel opgeworpen waar bovenop een grote sculptuur van een mensfiguur komt te staan die zijn oor te luisteren legt aan de aarde onder zich. De mensfiguur - De Verhalenverteller - vertelt verhalen over Oegstgeest aan iedere voorbijganger die dichterbij komt. Een aantal verhalen is al ingestuurd, maar het moeten er nog meer worden. Op voorstel van de VOO zal op korte termijn door de gemeente een bijeenkomst worden belegd met vertegenwoordigers van o.a. de VOO, bibliotheek, onderwijs, Oegstgeester Courant en de winkeliersvereniging, met als doel te brainstormen over de wijze waarop de aandacht van de Oegstgeestenaars kan worden geprikkeld om een kort (persoonlijk) verhaal te vertellen. Het is de bedoeling van de ontwerpers van het project De Verhalenverteller, Marée Blok en Bas Lugthart, deze verhalen te laten vertellen door de auteurs zelf. Hiervan worden opnames gemaakt welke via technisch vernuft uit de mond van de Verhalenverteller zullen rollen ...... Heeft u een verhaal te vertellen, stuur het per e-mail naar BlokLugthart@hotmail.com of naar de secretaris.

De naamsverandering van Rijnfront (Waar ligt het echte Rhijngeest?) In december 2005 heeft het College van B&W plotsklaps aangekondigd dat de naam van de nieuwbouwwijk Rijnfront zal worden gewijzigd in Rhijngeest. De Vereniging Oud Oegstgeest heeft hierop onmiddellijk gereageerd door het schrijven van een protestbrief met daarin het verzoek deze naamsverandering ongedaan te maken of te wijzigen in een betere naam, bijvoorbeeld Rijnlust, in aansluiting op Buitenlust. Voor dit protest zijn meerdere redenen. Ten eerste is de naam Rhijngeest is al sinds eeuwen gegeven aan de villa Rhijngeest en het bijbehorende landgoed. Een gedeelte daarvan is het huidige bos Rhijngeest bij het gemeentehuis. Ook het huidige gemeentehuis van Oegstgeest heeft de naam Rhijngeest. Ten tweede zijn namen die eindigen op -geest altijd gegeven aan huizen of gebieden die op een geest, een van de oude strandwallen, liggen. Vergelijk Endegeest, dat aan het eind van een geest ligt. Het is, historisch gezien, niet verantwoord om een gebied dat niet op een geest ligt, maar op met klei overdekt veen, toch als geest aan te duiden. Ten derde hebben wij in het dorp de Rhijngeesterstraatweg. Deze leidt uiteraard naar het oude Rhijngeest. Voor burgers is het heel verwarrend om in de nabije toekomst ook op een geheel andere plek de naam Rhijngeest aan te treffen. In het periodiek overleg met de gemeente heeft wethouder De Ruyter toegelicht, dat de nieuwe naam definitief is. Deze is gekozen in nauw overleg met de ontwikkelaar van de nieuwe wijk. De verkoopbaarheid van de woningen is daarbij een belangrijke overweging geweest. De wethouder erkende, dat het in de rede had gelegen om de Vereniging voorafgaand te consulteren. Intussen is gebleken dat ook de bewoners van de Villa Rhijngeest zeer ongelukkig zijn met de naamgeving. Zij hebben onze morele steun gevraagd en gekregen voor het terugdraaien van de naam.

Vereniging Oud Oegstgeest verzet zich niet tegen sloop Roode Leeuw Begin januari 2006 is een sloopvergunning aangevraagd voor café De Roode Leeuw. De grond wordt vrijgemaakt voor de bouw van vijftien appartementen. De Vereniging Oud Oegstgeest betreurt dat, maar zal geen procedures aanspannen om de sloop van het café te verhinderen. De naam van het café is al heel oud en de Dorpsstraat is onderdeel van een historische route, maar de oorspronkelijke kroeg stond op een andere plek in de straat en het huidige gebouw stamt uit de zestiger jaren. De Vereniging vindt het erg jammer dat De Roode Leeuw ophoudt te bestaan. Het café hoort bij Oegstgeest. De Roode Leeuw is een begrip, ook voor mensen die er niet komen. In vroegere en recente monumenten-inventarisaties komt het pand echter niet voor. En de realiteit gebiedt ook te erkennen dat de ondernemer er geen brood meer in ziet. De Vereniging spant zich in om Oegstgeest mooi te houden en is daarnaast van mening dat in een levend dorp onder voorwaarden wel gesloopt en gebouwd moet kunnen worden. De aangevraagde sloopvergunning zal door de Vereniging niet aangevochten worden. “De Vereniging Oud Oegstgeest is tenslotte geen krampachtige behoudclub.”

Een ander belangrijk aspect is het feit dat er nog steeds geen specifieke eisen aan vervangende nieuwbouw kunnen worden gesteld. Het oude gedeelte van de Dorpsstraat is een kwetsbaar stukje Oegstgeest. Daarom heeft de Vereniging in februari 2002 weer voorgesteld (al eerder in 1987) om er de status van beschermd dorpsgezicht aan toe te kennen. Gemeente en Vereniging waren toen samen bezig met het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Ook na de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht blijft sloop en nieuwbouw mogelijk. Maar daaraan kunnen dan wel specifieke eisen worden gesteld. En dat is nodig. Want op zo’n kwetsbare plek hoort natuurlijk geen nieuwbouw die kraak noch smaak heeft. Het pand aan de overzijde van De Roode Leeuw is een goed voorbeeld van wansmaak. De gemeente kan met de status van beschermd dorpsgezicht de architectuur en de kwaliteit van het ontwerp beïnvloeden. Vanwege de trage voortgang van het benodigde besluit staat de gemeente nu formeel met lege handen!

Wachthuisje MEOB gesloopt Op 6 januari is het wachthuisje op het MEOB-terrein alsnog gesloopt. Een korte terugblik. Half oktober heeft de Vereniging steun gevraagd bij alle fracties om het initiatief van de VOO, het behoud van het huisje, te steunen. Van alle kanten is er steun toegezegd. Op 23 oktober j.l. heeft de Vereniging “actie” gevoerd om meer aandacht voor het pandje te krijgen. Op die dag hebben we het wachthuisje behangen met spandoeken met de tekst “Sloop mij alstublieft nog niet” en “Alles van waarde is weerloos”. Gevolg hiervan was dat de toenmalige projectleider MEOB van de gemeente alles in het werk heeft gesteld om tot een afspraak met eigenaar Domeinen te komen. Eind oktober is de (mondelinge) afspraak gemaakt dat, ondanks de al verleende sloopvergunning, het gebouwtje zou worden behouden totdat de nieuwe eigenaar bekend was. Dan zouden de nieuwe eigenaar, de gemeente en de VOO gezamenlijk rond de tafel zitten. Onze verwachtingen waren groot. Toen de wens van Justitie bekend werd om op het terrein een gevangenis te realiseren is het huisje in handen gekomen van de Rijksgebouwendienst. Die heeft het begin januari, tegen de gemaakte afspraken in, zonder enige waarschuwing laten slopen. Achteraf bleek dat de nieuwe eigenaar van mening was dat het behoud tot “enclavevorming” zou leiden. Het gebouwtje krijgen we weliswaar niet meer terug, maar toch vinden wij dat het laatste woord hierover nog niet gesproken is. De zaak wordt in de komende raadsvergadering van 26 januari behandeld.

Verplaatsing ASC Op donderdag 12 januari stond het onderwerp Nut en noodzaak van verplaatsing ASC op de agenda van de commissie Leven en Wonen. Voorzitter Pieter Hellinga voerde namens het VOO-bestuur het woord (verkorte weergave): In augustus is het Overlegplatform ASC door het College in het leven geroepen, om de gemeente van ”input” te voorzien bij de besluitvorming over de toekomst van ASC en het ASC-terrein. Ook de VOO heeft zich tot deelname bereid verklaard. Het platform heeft in september een bezoek gebracht aan ASC, waar de leden van het platform met eigen ogen hebben gezien dat ASC-voetbal in ruimtenood zit. Dat wordt ook door de omwonenden niet ontkend. Dat vinden we de winst van het Overlegplatform. Maar: hóe groot is de ruimtenood? ASC wil in de Overveerpolder drie velden en een trainingsveld realiseren, waarbij de club zich baseert op berekeningen van de KNVB. Maar omwonenden hebben een eigen berekening gemaakt en daarmee de ruimtenood geminimaliseerd. De discussie daarover zit inmiddels muurvast. Achteraf beschouwd is de vraagstelling aan het Overlegplatform te algemeen geweest. Daar kwam tussentijds het probleem van ASC-cricket bij. Het overleg stokt op twee punten: welk probleem wil de raad eigenlijk oplossen? Als daar niet meer richting aan wordt gegeven, blijft de discussie over verschillende werkelijkheden gaan. Daarnaast moet duidelijk worden of er ook over andere locaties dan de Overveerpolder kan worden gedacht. Het bestuur van de VOO heeft problemen met het college-voorstel dat in deze commissie behandeld wordt, omdat de ruimtelijke inrichting van ons dorp door KNVB-cijfers lijkt te worden gestuurd. Wij denken, dat dit rapport als richtinggevend, maar niet als dictaat mag worden opgevat. Wij geven de commissieleden graag drie aandachtspunten mee: • Wat zijn de mogelijkheden van herinrichting van de Voscuyl? • Wij vragen u zich niet onwrikbaar vast te leggen op vier velden; • Wij vragen u in het verdere onderzoek niet alleen en bij voorbaat uit te gaan van de Overveerpolder. ‘

Hoewel in deze commissie geen besluit is genomen, werd duidelijk dat de partijen verdeeld waren: PrO en VVD spraken zich duidelijk uit vóór verplaatsing naar de Overveerpolder, LO en CDA hadden nog allerlei vragen over de noodzaak van verplaatsing. In de raadsvergadering van 26 januari moet blijken hoe de gemeente hiermee verder gaat.

Expositie VOO en lezing Carla de Glopper in de bibliotheek Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe bibliotheek op 4 februari a.s. is de VOO uitgenodigd om een expositie te verzorgen. In de vitrines zullen boeken over Oegstgeest te zien zijn. De meeste daarvan behoren tot het archief van de Vereniging, dat sinds kort is ondergebracht in de medewerkersruimte van de bibliotheek. In aansluiting daarop zal Carla de Glopper donderdag 9 februari de lezing met dia’s herhalen die zij in maart 2005 heeft gegeven in de noodlocatie van de bibliotheek. Op een denkbeeldige wandeling door Oegstgeest vertelt Carla over de oudste geschiedenis van Oegstgeest, de annexaties, het graven van het Oegstgeester kanaal, over de kastelen, de kerken en natuurlijk de tram. Aanvangstijd: 20.15 uur, kaarten zijn € 2,50 en vanaf 1 februari verkrijgbaar bij de bibliotheek. De openingstijden van de bibliotheek zijn: maandag t/m vrijdag 14.00 – 20.00 uur, zaterdag 10.00 – 13.00 uur.

Lezing in het voorjaar Op de algemene ledenvergadering in april 2006 hopen wij een lezing te kunnen organiseren over de nieuwe wijk Rhijngeest (voorheen Rijnfront).

Monumentenboek Op 5 mei 2006 komt er een boek uit met gegevens over de gemeentelijke en rijksmonumenten in Oegstgeest. De VOO zal pogen om voor leden korting te krijgen.

Op zoek naar een nieuwe voorzitter De tijd vliegt. Pieter Hellinga is al meer dan tien jaar voorzitter van onze Vereniging. Hij vindt dat de tijd gekomen is om te stoppen. Een actieve invulling van het voorzitterschap vraagt veel tijd en energie. Bovendien staat Pieter op een kandidatenlijst voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Hij wil geen ‘dubbele pet’. De overige bestuursleden denken dat daar minder zwaar aan kan worden getild. Maar Pieter’s besluit staat vast. En dat betekent, dat er wordt gezocht naar een opvolger.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017