Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 36

september 2005

Boekenweek 2005 van 9 tot 19 maart De boekenweek in maart staat in het teken van de lokale geschiedenis. De Vereniging Oud Oegstgeest en de Openbare bibliotheek Oegstgeest hebben in dit kader de handen ineengeslagen. Het boekenweekgeschenk voor 2005 wordt geschreven door Jan Wolkers. In zijn roman Terug naar Oegstgeest noemt Wolkers een aantal plaatsen en gebouwen in Oegstgeest die voorkomen in het fotoarchief van de VOO. Hiervan hebben wij in de bibliotheek een tentoonstelling gemaakt die tijdens de boekenweek te bezichtigen is. Het motto luidt: ‘Alles in Oegstgeest doet denken aan vroeger’. Op woensdag 16 maart zal Carla de Glopper in de bibliotheek een lezing houden, zie voor meer informatie hieronder. Boeken die betrekking hebben op Oegstgeest zijn in de bibliotheek altijd te vinden op een aparte plank bij de twee computers voorbij de infobalie.

Lezing in de Openbare Bibliotheek door Carla de Glopper op woensdag 16 maart De lezing heeft de titel “Ooit in Oegstgeest…” Op een denkbeeldige wandeling door Oegstgeest vertelt Carla de Glopper, gemeentearchivaris van Oegstgeest, over de oudste geschiedenis, de annexaties, het graven van het Oegstgeester kanaal, over de kastelen, de kerken en de tram. De toegangsprijs is € 2,50. Kaartverkoop bij de informatiebalie van de bibliotheek aan de Floralaan, tel. 071-5237351, e-mail: info@bibliotheekoegstgeest.nl. De lezing begint om 20.15 uur.

Algemene ledenvergadering op 20 april 2005 De algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Oegstgeest zal op woensdag 20 april a.s. gehouden worden in de bovenzaal van het gebouw aan de Endegeesterstraatweg 5. U ontvangt hiervoor begin april een uitnodiging. Na de vergadering zal de lezing gehouden worden door de heer Paul Schevenhoven, werkzaam bij het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland.

www.oudoegstgeest.nl Wij hadden het u al langgeleden beloofd en nu is het er dan van gekomen: de website van de Vereniging is in de lucht! Dankzij de inspanningen van ons bestuurslid Nenke van Wermeskerken is er een interessante site ontstaan met informatie over activiteiten, publicaties, alle gegevens over de Vereniging Oud Oegstgeest en tevens links naar verwante websites. Tijdens de ledenvergadering op 20 april a.s. zal de site officieel van start gaan.

‘Begeerig naar nieuwe tafreelen’, de Grand Tour van Jhr. D.T. Gevers van Endegeest in 1819 Haast u, want deze tentoonstelling is nog tot 20 maart 2005 te zien in het Atlas van Stolk Museum Het Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31 te Rotterdam, tel. 010-2176767, www.historischmuseumrotterdam.nl Het was vroeger gebruikelijk dat welgestelde jongelui een grote buitenlandse reis maakten ter afronding van hun opvoeding. Zo’n educatieve reis noemde men de Grand Tour. In 1818-1819 maakte Jonkheer Daniël Theodoor Gevers van Endegeest de Grand Tour naar Italië, die anderhalf jaar in beslag nam. Van zijn tocht op het eiland Sicilië en de streek tussen Reggio en Napels vervaardigde Gevers een serie schitterende aquarellen. De tekeningen geven een indrukwekkend beeld van de natuur en bezienswaardigheden zoals de ruïnes van Pompeï. Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur, in het weekend van 11.00-17.00 uur.

Geen villa’s op terrein boerderij Zwetsloot De nieuwe wijk Poelgeest ligt tussen de Haarlemmertrekvaart en het spoor. Daar ligt ook de voormalige boerderij van de gebroeders Zwetsloot. De familie boerde op het land dat nu is omgevormd tot het natuurgebied tussen de nieuwe wijk en Warmond. De boerderij ligt langs de Haarlemmertrekvaart ongeveer tegenover villa Hol Maren en is nu eigendom van de gemeente. Het terrein van de voormalige boerderij is een aantrekkelijke plek aan het water en in de natuur. Daarom is lang overwogen geweest om er villa’s te bouwen. Want de verkoop ervan zou kunnen bijdragen aan de dekking van het Poelgeest-tekort. Maar daar is nu een stokje voor gestoken. Toen de eerste ideeën voor villabouw bekend werden hebben een aantal organisaties in het dorp (waaronder onze Vereniging) de koppen bij elkaar gestoken en gezamenlijk de Initiatiefgroep boerderij Zwetsloot gevormd. Dat was ongeveer twee jaar geleden. Deze plek is bij uitstek geschikt voor natuureducatie. Er is natuur in overvloed en in de directe omgeving wonen veel mensen. Zoiets geef je toch niet weg aan particuliere bewoning. Ruim een jaar geleden kwam de Initiatiefgroep met een eigen voorstel. Het terrein zou moeten worden bestemd voor maatschappelijke functies. Daartoe waren contacten gelegd met verschillende belangstellenden, zoals bijv. dagopvang voor een zorginstelling, lokalen voor het Wellantcollege en atelierruimte voor een groep kunstenaars. En natuurlijk was een centrum(pje) voor natuureducatie onderdeel van dat voorstel. Dat idee is opgepakt door twee particuliere ondernemers en de gemeente is nu in overleg over verkoop en realisatie. Een deel van de gemeenteraad blijft moeite hebben met de lagere opbrengst, maar stemt toch ook in. En dat betekent in ieder geval, dat villabouw van de baan is.

Gemeenteraad wil ook geen bebouwing van groen In het afgelopen jaar heeft de gemeente gewerkt aan een ruimtelijke toekomstvisie op ons dorp. Dat wordt de zgn. Structuurvisie. De Vereniging heeft op een aantal momenten aan de voorbereidende discussies bijgedragen. Want er staat veel op het spel. De druk om te bouwen is groot, maar dat staat haaks op het groene karakter van ons dorp. Het ontwerp voor de structuurvisie is kort geleden in de raadscommissie behandeld en ook de Vereniging heeft bij monde van de voorzitter ingesproken. Vanwege het belang van dit onderwerp is de complete inspraak-tekst toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Kern van het betoog was, dat de gemeente de toekomst van ons dorp niet aan projectontwikkelaars mag overlaten. Op zich kan er over eventuele bebouwing gepraat worden. Maar dan wel onder gemeentelijke regie. Al te vaak zien we, dat een ontwikkelaar met een plan komt en dat de gemeenschap er nog een beetje aan mag bijschaven. Actuele voorbeelden zijn de Almondeweg, de Esso-locatie en ook het ASC-terrein. Zo willen we niet met ons dorp omgaan. Tijdens de raadsvergadering in maart zal de structuurvisie weer aan bod komen. Wij zullen deze materie nauwgezet en kritisch blijven volgen.

Oorlogsgraven in Oegstgeest Het Oorlogsgravencomité Oegstgeest is voornemens een boekje uit te geven onder de titel ‘Oorlogsgraven in Oegstgeest’. In essentie geeft het boekje voor elk van de 27 in ons dorp aanwezige oorlogsgraven inzicht in wie de desbetreffende mannen waren, hoe zij om het leven zijn gekomen en waarom zij bij ons zijn begraven. Het gaat daarbij om drie Nederlandse militairen die op de eerste oorlogsdag om het leven kwamen, 17 geallieerden, voor het grootste deel vliegers die in of bij Oegstgeest neerstortten, en 7 verzetsstrijders en daarmee gelijk te stellen personen. Aanvullend zijn korte uiteenzettingen opgenomen over de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Oegstgeest, het Groene Kerkje (daar liggen 26 van de 27 graven), het kerkhof in 1945 (de situatie was qua oorlogsgraven toen heel anders dan nu) en de overige Oegstgeester oorlogsgevallenen (die niet in Oegstgeest begraven zijn). De Vereniging Oud Oegstgeest heeft 100 boekjes besteld en zal deze, indien al mogelijk, verkopen op de ledenvergadering, en later in de eigen kraam tijdens de jaarmarkt in de Kempenaerstraat.

Oegstgeester dakpannen te koop Eind augustus 2004 hebben twee bestuursleden en enkele vrijwilligers 140 Oegstgeester dakpannen opgehaald in het Drentse Paasloo. De pannen zijn heel decoratief en worden verkocht voor € 5,00 per stuk, met een kopie (à € 1,00) erbij van een artikel uit het Tijdschrift van de Vereniging (oktober 1996). Informatie bij de secretaris.

Correspondentschap voor Oegstgeest in het Leids Jaarboekje De Vereniging Oud Leiden brengt ieder jaar het Leids Jaarboekje uit met een kroniek van Leiden en omstreken en historische artikelen. De Oegstgeester gegevens voor de kroniek zijn jarenlang aan de Vereniging Oud Leiden aangereikt door Ineke Oele-Kap. Met veel dank aan Ineke voor haar inzet en betrokkenheid zijn wij nu op zoek naar een nieuwe correspondent voor Oegstgeest. Er bestaan richtlijnen voor het vervullen van deze taak die slechts weinig tijd hoeft te beslaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris.

Open Monumentendag 2005 in het teken van religieus erfgoed In het weekend van 10 en 11 september 2005 zullen kerken, kloosters, synagogen en moskeeën in heel Nederland toegankelijk zijn. Samen met de gemeente Oegstgeest zal onze Vereniging deelnemen aan de monumentendagen en tijdig de nodige activiteiten hiervoor ontwikkelen.

De geschiedenisbank van het Erfgoedhuis Zuid-Holland Op 10 december 2004 heeft het Erfgoedhuis Zuid-Holland de geschiedenisbank geopend. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft hiervoor subsidie ontvangen van het ministerie van OC&W. Het doel is om kleine historische erfgoedorganisaties de gelegenheid te bieden via deze site meer bekendheid te krijgen. Ook onze Vereniging is uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het adres is: www.geschiedenisbank-zh.nl Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is per 22 februari 2005 verhuisd vanuit het Rijnlandhuis aan de Breestraat in Leiden naar het monumentale en geheel gerenoveerde Meisjeshuis in Delft, Oude Delft 116, 2611 CG Delft. Postadres: Postbus 3092, 2601 DB Delft. Telefoon 015-2154350. Website: www.erfgoedhuis-zh.nl

Het Witte Weekblad In de rubriek Oegstgeest Voorheen & Vandaag in het Witte Weekblad staan wekelijks zeer informatieve teksten met foto’s van boerderijen in Oegstgeest, geschreven door de projectleider van ons digitaal archief, de heer Ad de Haan. De oude foto’s zijn afkomstig uit het archief van de VOO.

e-mailadressen van leden In deze moderne tijden van communicatie zou de Vereniging Oud Oegstgeest graag beschikken over de e-mailadressen van haar leden. Stel je voor dat wij de nieuwsbrief niet langer per post hoeven verzenden, maar dat dit via de e-mail zou kunnen! Via de website en via ons mailadres kunt u uw e-mailadres doorgeven.

Structuurvisie Onderstaande tekst is namens de VOO ingesproken door voorzitter P. Hellinga op 16 februari 2005

Het proces was goed, Vanaf de start waren de verwachtingen hooggespannen. De Structuurvisie zou helderheid gaan verschaffen inzake de ruimtelijke toekomst van ons dorp. Met die verwachting hebben veel mensen en organisaties in het dorp bijgedragen aan de visie. Ook de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) heeft graag meegedacht bij de totstand-koming. De Vereniging zet zich in voor behoud en versterking van het ruimtelijk karakter van Oegstgeest. We spreken van ‘ons groene dorp’ en we vinden het belang-rijk, dat daar ook in de toekomst op gestuurd wordt. Daarom was het terecht, dat het College dit proces is aangegaan.

…de uitgangspunten kloppen ook… We waarderen ook, dat het College zich er voor wil inzetten, dat Oegstgeest een aantrekkelijk dorp blijft. Dat is een belangrijke boodschap. Voor onszelf, maar ook voor onze buren en in de regio. De Vereniging onderschrijft natuurlijk, dat alles niet zo hoeft te blijven, zoals het nu is. Niemand wil Oegstgeest conserveren, ook de VOO niet. Een levend dorp moet zich immers kunnen blijven ontwikkelen. In dat verband schrijft het College, dat ”alle gewenste functies zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit”. Die volzin klinkt goed. Of misschien toch niet? De spanning zit vooral in het extra aantal woningen (nog eens 800 er bovenop!), dat nodig wordt geacht. Hoe consequent gaat het College dan om met zo’n fraaie volzin over kwaliteit?

…en nu wordt het tijd voor consequent bestuur. Bij de uitwerking naar concrete locaties bespreekt de reactienota o.a. de Almondeweg. Daar ligt al een initiatief-bouwplan van een particulier en dit lijkt een prachtkans om te bewijzen, dat het het gemeentebestuur ernst is. Want dat bouwplan is heel massief en je zou toch mogen verwachten, dat daarvan nu afstand genomen wordt? Zo’n verstening op die plek staat haaks op het uitgangspunt van kwaliteit. Het lijkt ons, dat de Structuurvisie ten minste zou aansturen op een veel minder massief plan. Het College komt echter met een (doel-)redenering ten gunste van het ingediende plan. Als je die leest breekt echt een klomp. Zo laat je toch een situatie ontstaan, dat er verwachtingen kunnen gaan leven? Terwijl dit echt niet te repareren valt met een paar ondergeschikte aanpassingen. Een ander actueel voorbeeld is de zgn. Esso-lokatie. Ook daar is een particuliere initiatiefnemer met de gemeente in overleg. Dan stel je toch voorafgaande randvoor-waarden? Hoe gaat zoiets in de praktijk? Ligt misschien het initiatief bij de project-ontwikkelaar? We mogen toch verwachten, dat de gemeente de regie in handen houdt? Commissie; spreekt u het College toch aan op zijn en uw eigen uitgangspunten.

Samenvattend; 1. waardering voor het proces van totstandkomen van de visie, 2. van harte eens met het uitgangspunt van behoud en versterking van kwaliteit, 3. zo’n uitgangspunt is niet vrijblijvend en vraagt om sturing vooraf en een rechte rug bij concrete locaties.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017