Vereniging Oud Oegstgeest

Index

Nieuwsbrieven van de Vereniging Oud Oegstgeest

Een overzicht van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Recente nieuwsbrieven zijn als PDF beschikbaar, oudere alleen als tekst.

VOO nieuwsbrief Nieuwsbrief 33

juni 2004

Ledenactiviteit op 29 september 2004 In het kader van monumentendag 2004, dat in het teken staat van verdedigingswerken, zal Prof. Dr. S. Groenveld op 29 september a.s. om 20.00 uur voor de Vereniging Oud Oegstgeest een lezing houden met de titel “ Van vyanden und vrienden bedroevet”, de gevolgen van het beleg van Leiden voor de omgeving van de stad. De lezing wordt gehouden in Het Gemeentecentrum aan de Lijtweg. VOO-prijs 2004 In het verleden is de VOO-prijs uitgereikt aan de eigenaar van het pand van het oude gemeentehuis aan de Wijttenbachweg en aan de eigenaar van Dorpsstraat 68, het voormalige tolhuis. Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 april j.l. heeft voorzitter Pieter Hellinga de VOO-prijs 2004 uitgereikt aan Rob en Wil van der Hoorn. Zij ontvangen de prijs omdat zij het pand Geversstraat 5, de oude gemeenteschool, op zorgvuldige wijze hebben gerestaureerd en in de oude staat hersteld. In zijn antwoord gaf Rob van der Hoorn te kennen dat hij persoonlijk veel genoegen heeft beleefd aan de restauratie. De prijs bestaat uit een ingelijste oorkonde en een bordje op de gevel van het pand. Op 11 juni j.l. is het bordje officieel aangebracht. Het fotoarchief op cd-rom, fase 1 voltooid Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 april j.l. ontving voorzitter Pieter Hellinga uit handen van Ad de Haan 10 cd-roms met daarop 1200 foto’s, die door leden van de Vereniging één voor één zijn gescand. Op deze manier blijven de foto’s veilig bewaard. Tijdens de tweede fase worden de foto’s gekoppeld aan de informatie uit de catalogus. Op deze manier kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld zoeken naar een huis, straat of winkel in een bepaalde periode. De cd-roms zijn nu nog niet beschikbaar voor derden. Dat zal gebeuren nadat de databank is voltooid. Er zijn foto’s waarvan nog niet alle gegevens bekend zijn bij de Vereniging. Als u al heel lang woont in Oegstgeest en heel veel weet uit het verleden zou u ons wellicht behulpzaam kunnen zijn. Fotoarchief Nico van der Voort heeft vele jaren het fotoarchief van de Vereniging beheerd. In april j.l. heeft Nico het archief overgedragen aan Freek Buné, die een jarenlange ervaring heeft met het houden van foto- en filmarchieven. Zijn adres is: Vincent van Goghlaan 21, 2343 RH Oegstgeest. De 5 mei-markt De jaarmarkt op 5 mei is altijd een gezellige happening waarbij de Vereniging niet mag ontbreken. In onze kraam in de Kempenaerstraat werden diverse Oegstgeester boekjes te koop aangeboden, o.a. het straatnamenboekje. Ook lagen er kaartensets met pentekeningen van Oegstgeester monumenten, twee fietstochten (langs monumenten en langs boerderijen) en de groene wandeling. De fotowedstrijd betrof het jaartal op de oude gemeenteschool aan de Geversstraat. Velen hebben het goed geraden. Er hebben zich 12 nieuwe leden aangemeld. Vindt u het gezellig om ook eens in de kraam te staan, meld u dan aan bij de secretaris. Reactie op ontwerp-Welstandsnota Bij de gemeente groeit gelukkig het besef van het belang van welstandsbeleid. Per juni 2004 is de welstandsnota van kracht. De VOO heeft positief op het verschijnen gereageerd. Nu komt het op de uitwerking aan. Herziene gemeentelijke monumentenlijst. De gemeente Oegstgeest startte twee jaar geleden met een inventarisatie van waardevolle panden in ons dorp. De Vereniging heeft daar toen actief aan bijgedragen. Die inventarisatie moest uitmonden in een nieuwe gemeentelijke monumentenlijst. Het heeft even geduurd, maar nu is het toch zover. Tijdens recent overleg met de gemeente presenteerde de wethouder de herziene lijst van 46 panden. Ten opzichte van voorheen zijn veel nieuwe panden toegevoegd en staan enkele niet meer vermeld. De afspraak is, dat alle eigenaren door de gemeente worden (zijn?) geïnformeerd. Als u als belanghebbende daarover wilt overleggen, dan kunt u ook met ons contact opnemen. Structuurvisie in voorbereiding In opdracht van de gemeente Oegstgeest werkt een adviesbureau aan de voorbereiding van een structuurvisie, waarin de ruimtelijke toekomst van Oegstgeest wordt vastgelegd. In dat verband werden tijdens de twee recente burgeravonden meningen gepeild. Bovendien zijn een aantal organisaties, waaronder de VOO, uitgenodigd voor een ‘dieptegesprek’. Daar kregen we (eindelijk) de kans om over onze wensen voor ruimtelijke kwaliteit (groen, beschermd dorpsgezicht en wezenlijke assen met kenmerkende objecten) van gedachten te wisselen. Procedure over bouwplan Terweeweg 73 Bij de voorbereiding van de gemeentelijke monumentenlijst heeft de VOO voorgesteld om de Oranje/Nassau-wijk als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Het College van B&W heeft daar uiteindelijk mee ingestemd, maar het wacht erg lang met de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan. Nu dreigt er een uit de toon vallend bouwplan (naar schaal en maat) doorheen te glippen. De verleende bouwvergunning is door de VOO aangevochten aan de hand van de welstandsnota. Voorstel voor terrein boerderij Zwetsloot aan gemeenteraad aangeboden Een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder de VOO, heeft zich verenigd in de Initiatiefgroep boerderij Zwetsloot. Uitgifte voor villabouw was (is?) één van de ideeën om het Poelgeest-tekort te dekken. Dat schoot veel mensen in het verkeerde keelgat. De Initiatiefgroep heeft een alternatief ontwikkeld, dat erin voorziet, dat het terrein een gemeenschapsfunctie krijgt.De gemeente buigt zich nu over dit initiatief. Overleg over groenonderhoud Oud-Poelgeest De VOO onderhoudt nauwe banden met de Groen Advies Commissie. Deze commissie maakt zich zorgen over het groenonderhoud op het landgoed Oud-Poelgeest. Gezamenlijk is contact gezocht met de eigenaar. Binnenkort volgt overleg. Grafzerk burgemeester Van Griethuysen blijft bewaard Op het kerkhof van de Groene Kerk ligt burgemeester Van Griethuysen. Er zijn geen verwanten meer die zich het onderhoud van het graf aantrekken. De VOO heeft meegezocht naar andere financiers, maar ook dat heeft niets opgeleverd. Ruiming lijkt daarom onontkoombaar. In goed overleg wordt nu de dekplaat met inscriptie neergelegd op een gedeelte van het kerkhof, dat vanwege fundamenten in de ondergrond niet-uitgeefbaar is. Zo blijft die steen toch bewaard. Inrichting vitrines in voormalig Zendingshuis klaar Het voormalig gebouw van het Hendrik Kraemer Instituut is nu ingericht met appartementen. De VOO heeft de kans gekregen om twee van de vier vitrines in de onderdoorgang met historisch foto-materiaal in te richten. Op 29 mei zijn de vitrines officieel overgedragen. Koningslinde op terrein Endegeest weer op oorspronkelijke plek Op het terrein van Endegeest staat een drietal jubileum-lindes. Bij bouwwerkzaamheden was de Koningslinde verplaatst, terwijl de boom op die plek zou blijven staan. Mede op verzoek van de VOO en in goed overleg met de mensen van Groenvoorziening/Rijngeestgroep is de oorspronkelijke situatie kort geleden hersteld.

© Vereniging Oud Oegstgeest 2017